Erozan Kurtaş, PhD Founder & CEO Detail
Seyhan Civanlar, PhD Innovation Detail
Lowell Cooper RegTech Detail
Bülent Özel, PhD R&D Detail
Ertan Özkan Finance Detail
Cem Acar Operations Detail
Cenk Niksarlı Business Development Detail
Kürşat Alparslan Fintech Detail
Tolga Özden Engineering and Project Management Detail
Can Tokoğlu Software Development Detail
Ahmet Gündüz Data Science Detail
Şafak Otur Human-Computer Interaction Detail
Kübra Şen Data Science Detail
Ramazan Kaya Human-Computer Interaction Detail
Adnan Baysal Software Development Detail
Mustafa Çoban Data Science Detail
Emre Yiğit Software Development Detail
Ayşe Gülnaz Kaya Data Science Detail
Mahmut İşçi Software Development Detail
Gökhan Kuşçu Data Science Detail
Ahmet Önder Gür Software Development Detail
Ömer Kırbıyık Data Science Detail
Enis Simsar Data Science Detail
Prof. Aydın Alatan Advisor Detail
Hülya Humphreys Advisor Detail
Prof. Hasan Bedir Advisor Detail
Prof. Can Keşmir Advisor Detail
Cem Cihan, MD Advisor Detail
Ayşim Girgin Consultant Detail
Oben Alper Consultant Detail
İlknur Ateş Detail